בשלובים: 3033 חברי רשת, 204.קבוצות

נוער גאה במערכת החינוך בישראל, תמונת מצב בסימן היום הבינלאומי למאבק בלהט"בופוביה, 2016

850 צפיות
נוער גאה במערכת החינוך בישראל, תמונת מצב בסימן היום הבינלאומי למאבק בלהט"בופוביה, 2016

 

 

 

ברמת המזו-סיסטם של מערכת החינוך בישראל, בחלוף הזמן, התווספו שינויים מהותיים בחוק ובחוזרי המנכ"ל של משרד החינוך אשר מהווים עוגנים משפטיים ומעין משפטיים ובעיקר מחייבים את הנהלת בתי הספר בארבע רמות של התערבות: ברמת קידום אקלים חינוכי מיטבי עבור נוער גאה בבתי-הספר בישראל ובמניעה ברמה הראשונית, השניונית והשלישונית של בריונות בית ספרית נגד תלמידים ותלמידות על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית.

ראשית המתנ"ה - מארזי תכנון, ניהול והיערכות של המינהל הפדגוגי במשרד החינוך לשנה"ל תשע"ז מציב כיעד 17: פיתוח ויישום ערכי סובלנות וכשירות תרבותית כבסיס לחיים משותפים בחברה רב תרבותית בכל הדרגים - הקדם יסודי, היסודי והעל-יסודי. אומנם למצער יעד זה לא הוגדר "כיעד חובה". 

מה שמחייב את כלל אזרחי מדינת ישראל הוא החוק. חוק זכויות התלמיד, תיקון מספר 4 התשע"ד 2014,  אוסר על אפליה של תלמיד או תלמידה מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית. איסור על אפליה מטעמים אלה מעוגן גם בחוזר המנהל הכללי תשע"ה/12. יתרה מזאת, "תקנון בית הספר יהלום את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואת חוק זכויות התלמיד, תוך שמירה על כבוד התלמיד ועל כבודם של עובדי ההוראה ואנשי צוות המוסד החינוכי".לאחר השלמת כתיבתו של התקנון יש להטמיע אותו מדי שנה בקרב התלמידים וההורים. יש לפרסם את התקנון במקום מרכזי בבית הספר או באתר האינטרנט של בית הספר, באופן שיהיה גלוי לכל קהילת המוסד החינוכי (חוזר המנהל הכללי, ע"ה/8 ב ).

אלימות מילולית בעלת גוון מיני, לרבות התייחסות מבזה או משפילה המופנית לתלמיד בנוגע למינו, למיניותו לרבות נטייתו המינית. פעולות חובה: עצירת האירוע, קיום שיחת בירור עם התלמידים המעורבים. במקרה של אלימות מילולית בעלת גוון מיני, יש לערוך בירור בנפרד תוך שמירה על פרטיות המעורבים. ידוע מחנך הכיתה ומנהל בית הספר, יידוע ההורים של הפוגע ושל הנפגע, תיעוד האירוע ואופן הטיפול בו, שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט. ליווי התלמידים המעורבים ותמיכה בהם על-ידי הצוות החינוכי. לפי הצורך הסתייעות ביועץ או בפסיכולוג של בית הספר (חוזר המנהל הכללי, ע"ה/8 ב).

אלימות חברתית חוזרת ונשנית: הצקות, ומעשי בריונות, כולל חרם, הפצת שמועות חוזרות ונשנות ולרבות בריונות חוזרת המופנית לאדם בנוגע למינו, למיניותו לרבות נטייתו המינית (חוזר המנהל הכללי, ע"ה/8 ב ).

הדיווח: יש לדווח למפקח בית הספר ולשקול פנייה למשטרה/לרווחה: שיתוף עו"ס לחוק הנוער או הגשת תלונה במשטרה. פעולות חובה: בית הספר מחויב להפסקת הפגיעה. יש לקיים שיחות עם התלמידים המעורבים. במקרה של בריונות חוזרת המופנית לאדם בנוגע למינו, למיניותו לרבות נטייתו המינית, יש לערוך את הבירור בנפרד תוך שמירה על פרטיות המעורבים. אם יש כמה נפגעים, יש לפגוש כל אחד מהם לחוד. יש ליידע את הורי התלמידים מהעורבים. יש ללוות את התלמיד הנפגע ולתמוך בו בעזרת אנשי המקצוע בבית הספר (יועץ או פסיכולוג). דיווח על האירועים יעשה על ידי מנהל בית הספר למפקח הכולל ועל-ידי יועץ בית הספר למפקח על הייעוץ. יש לבנות תכנית התערבות מערכתית תוך היוועצות עם הצוות הביו מקצועי (יועץ, פסיכולוג). על מנהל בית הספר ועל צוותו לבנות תכנית אישית לתלמיד הפוגע שתכלול מרכיבים של השגחה, נוכחות וטיפול

מנהל בית הספר ייכנס את צוות בית הספר כדי לדון במקרה ולבנות תכנית התערבות כוללת. בראש הצוות יעמוד מנהל בית הספר ויצטרפו אליו מחנך הכיתה, מורים שהיו עדים לאירועים, פסיכולוג ויועץ ובהתאם לצורך – מפקח כולל ו/או מפקח על הייעוץ ו/או גורם רלוונטי אחר. כאשר מדובר בתלמידים הנמצאים תחת השגחה של קצין מבחן תיבחן התכנית בשיתוף עמו. אם התכנית הבית ספרית אינה מובילה לשיפור, אפשר לבנות תכנית התערבות בשיתוף מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית. ככלל, יש לקיים הליך הוגן הכולל את שיתוף התלמיד והוריו ושמיעת עמדתם (חוזר המנהל הכללי, ע"ה/8 ב ).

ברמת קידום אקלים חינוכי מיטבי עבור נוער גאה בבתי-הספר בישראל ניתן למנות למנות את חוזרי המנכ"ל הבאים: 

חוזר המנהל הכללי, תשעא/4(ב). - יחידת לימוד לתלמידי כיתות ט' בנושא "זהות מינית הומו-לסבית" במסגרת תכנית "כישורי חיים" 

*"זהות ונטייה מינית" מערך פעילויות של שפ"י בשיתוף עם חוש"ן לתלמיד תיכון - אינו מנדטורי.

היום הבינלאומי למאבק בהומופוביה שמצוין מדי שנה בישראל וברחבי הגלובוס ב-17 במאי, מעוגן  בחוזר המנהל הכללי, תשע"א/9.

"האחר הוא אני" -מהלך חינוכי לקידום חברת מופת לרבות פעילויות בנושא השונות בכיתות מעוגן בחוזר המנהל הכלליתשע"ד/6(א).

אגף הייעוץ בשירות הפסיכולוגי-הייעוצי של משרד החינוך הפיק "ערכה ליועצת החינוכית בראשית דרכה", המתווה נהלים ברורים ואופני פעולה בהתייחס לתלמידים להט"בים הפונים לעזרתה. בין היתר, הובהר לראשונה, כי לא חלה על היועצים חובת דיווח להורי התלמידים המתחבטים בזהותם המינית והודגש, כי במקרים מסוימים אף עלולה פנייה מעין זו להזיק יותר מאשר לסייע (השירות הפסיכולוגי-הייעוצי, 2014). 

ולסיכום, בעקבות בקשתה של מ"מ יו"ר ועדת החינוך התרבות והספורט, ח"כ מירב בן-ארי, ממרכז המחקר והמידע של הכנסת לבדוק באיזה שיעור של בי"ס, יש תכנית להכרה ולימוד להט"ב, כולל פילוח עפ"י מגזרים, סוג המוסד-ממלכתי, ממ"ד וכו' ושלבי הלימוד, התפרסם לראשונה מסמך מקיף על תכניות להכרה וללימוד של זהות מגדרית שונה במערכת החינוך.

ומה באשר לבריונות על רקע להט"בופוביה ברמת המיקרו-סיסטם של בתי הספר בישראל?

למצער, עדויות מחקריות חוזרות ונשנות מלמדות על שיעורים גבוהים ועקיבים של אלימות מילולית, פיזית ומינית בבתי-הספר בישראל על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית (פזמוני-לוי, קמה, לביא, פנחסי, ומנחם, 2005; פזמוני-לוי ושילה, 2012; שילה ופזמוני-לוי 2008). יודגש כי מחקרי חלוץ על פרחי הוראה, על מורים בפועל ועל יועצות חינוכיות בישראל מצאו כי למרבית המשתתפים תפיסות חיוביות ביחס לנוער גאה אך אין להם הכשרה מתאימה, ידע מבוסס מחקר ורגישות תרבותית ומגדרית למתן מענה התואם את צרכיו (אסולין וברנע, 2002: ברוש, 2007: גליקמן ושמר-אלקיים, 2016: זמיר, 2003; פורר-עילם, 2012).

המלצות מבוססות מחקר לפעילויות פרו-אקטיביות ליצירת אקלים חינוכי מיטבי עבור כלל תלמידי בתי הספר בישראל:

חוש"ן - מרכז החינוך וההסברה של קהילת הלהט"ב בישראל

http://www.hoshen.org

תכנית ניר כץ. (2015). משרד החינוך, נדלה בתאריך 15.4.2015

http://meyda.education.gov.il/files/zchuyot/TochnitNir.pdf

 

מקורות:

אסולין, מ וברנע, ח .(2002).סקר הפעלת תוכניות בחינוך מיני וחינוך לחיי משפחה. משרד החינוך: המינהל הפדגוגי.

ברוש, א' (2007). מודעות, ידע ונכונות להתמודד עם החינוך המיני בבית-הספר בקרב סטודנטים להוראה. דוח מחקר. תל-אביב: מכון מופ"ת.

גליקמן, א. ושמר-אלקיים, ט. (2016). עמדותיהם של פרחי ההוראה בנוגע לחשיפת נושא ההומוסקסואליות במערכת החינוך בכלל ובהכשרת מורים בפרט. תל-אביב: סמינר הקיבוצים, הרשות למחקר ולהערכה.

הכנסת (2010). חינוך מיני במערכת החינוך. 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02462.pdf

הכנסת. (2015). תכניות להכרה וללימוד של זהות מגדרית שונה במערכת החינוך. 

 https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03729.pdf

השירות הפסיכולוגי‑הייעוצי. (2014). נטייה חד‑מינית ‑ נהלים. להשפ"יע לטובה...ערכה ליועצת החינוכית בראשית דרכה (עמ' 46). נדלה מתוך: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E93208E1-BD5E-4924-B429-E4FD11167EDB/193304/1325814.pdf

זמיר, ק. (2003). החינוך יוצא מהארון: עמדות מורים בישראל כלפי הומוסקסואליות ונכונותם לשילוב הנושא בכיתות הלימוד. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך במדעי הרוח. תל‑אביב: אוניברסיטת תל אביב.

חוק זכויות התלמיד, תיקון מספר 4 התשע"ד   2014.

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/513_3_2.rtf.

ידיד, נ., רימון, י. וצימרמן, ש. (2011). מדיניות משרד החינוך בנושא הלהט"בי: בין "קלפים פתוחים" לבין חוזר מנכ"ל כנגד ההומופוביה. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 33, 221-211.

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3237BD5D-CCE5-43D0-8323-93CC6D1C4354/133105/mediniutmisradlahatavmifgash33.pdf

משרד החינוך התרבות והספורט. (מאי, 2011). חוזר המנהל הכללי, תשע"א/9.ירושלים.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4/HodaotVmeyda/H-2011-9-9-4-16.htm

משרד החינוך התרבות והספורט. (דצמבר, 2010). חוזר המנהל הכללי, תשעא/4(ב). ירושלים.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4/HoraotKeva/H-2011-4b-9-4-9.htm

משרד החינוך.(פברואר, 2014). חוזר המנהל הכללי, תשע"ד/6(א). ירושלים.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4/HoraotKeva/K-2014-6-1-9-4-12.htm

משרד החינוך. (אפריל, 2015). חוזר המנהל הכללי, תשע"ה/8 (ב). ירושלים

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1154F6BE-86AD-4262-8745-A9B84F7E57A4/201826/1.pdf

משרד החינוך. (אוגוסט, 2015). חוזר המנהל הכללי, תשע"ה/12. ירושלים.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-8/HodaotVmeyda/H-2015-12-2-8-1.htm

פורר‑עילם, א. (2012). "ואני לא ידעתי אם יש לי בכלל את הכלים לעזור לה להתמודד עם זה או להשתתף בסוד הגדול הזה": עמדות של יועצות חינוכיות בישראל כלפי תלמידים/ות הומו‑לסביים. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך במדעי הרוח. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

http://havana.mb-tc.info/academic-contest/2013/2013_anna5.pdf

פזמוני‑לוי, א., קמה, ע., לביא, ש., פנחסי, ב. ומנחם, מ. (2005). מבט ורוד 2004: מערכת החינוך הישראלית מנקודת המבט של תלמידים הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים. תל‑אביב: ארגון הנוער הגאה.

פזמוני‑לוי, א. ושילה, ג. (2012). מחקר אקלים בתי ספר 2012: מצבם של תלמידים הומואים ולסביות במערכת החינוך בישראל. תל‑אביב: ארגון הנוער הגאה.

http://igy.org.il/download.php?attachment&fid=91

שילה, ג. (2016). מחקר הערכה - תכנית ניר 2016. תל-אביב: ארגון הנוער הגאה ומכון מנגוס הירשפלד.

שילה, ג. ופזמוני‑לוי, א. (2008). מחקר אקלים בתי ספר: מצבם של תלמידים הומואים ולסביות במערכת החינוך בישראל. תל‑אביב: ארגון הנוער הגאה.

Eick, U., Rubinstein, T., Hertz, S., and Salter, A. (2016). Changing attitudes of high school students in Israel toward  homosexuality. Journal of LGBT Youth, 13(1-2), 192-206. doi: 10.1080/19361653.2015.1087930.

Kosciw, J. G., & Pizmony-Levy, O. (2016). International perspectives on homophobic and transphobic bullying in schools. Journal of LGBT Youth,13(1-2), 1-5. doi: 10.1080/19361653.2015/1101730.

Pizmony-Levy, O., & Kosciw, J. G. (2016). School climate and the experience of LGBT students: A comparison of the United States and Israel. Journal of LGBT Youth13(1-2), 46-66. doi: 10.1080/19361653.2015.1108258.

 

 

 

 

 

אייל בן עמי אובלוזינר

יועץ נגישות - מורשה לנגישות השירות, מ.ר 2256, מטעם משרד התמ"ת. M.A. Cum Laude יועץ חינוכי, מסלול מחקרי, בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב.

ענן תגים

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

כל התגים באתר